Zapytania Ofertowe w sprawie zakupu kserokopiarki
Print Friendly, PDF & Email

Otwock, 10.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe

(dotyczy zakupu kserokopiarki)

I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka i drukarka monochromatyczna, skaner)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

– format kopiowania- A6 – A3

– szybkość kopiowania i drukowania minimum 22 strony/min.

– system kopiowania – laser

– zasobniki papieru- min.2 uniwersalne kasety w tym co najmniej jedna do formatu A3 oraz podajnik ręczny

– dupleks- A5-A3

– możliwość powiększania i pomniejszania

– pamięć 2G

– dysk twardy 250 GB

– automatyczny podajnik oryginałów

– interfejs sieciowy LAN w tym WiFi

– adapter sieci bezprzewodowej WLAN

– skanowanie do e-mail i folderu sieciowego

– możliwość bezpiecznego wydruku na hasło

– kody dostępu dla użytkowników

– opcjonalnie kontrola kosztów (funkcja data administrator)

– zestaw powinien być w pełni kompletny i gotowy do uruchomienia w sieci LAN (WiFi)

– całkowity koszt kompletnego gotowego do pracy urządzenia nie powinien przekroczyć 8000 zł brutto.

3. W ofercie proszę o zawarcie informacji:

 długość gwarancji- lata i liczba wydruków

 zasady serwisowania i konserwacji urządzenia w trakcie gwarancji

 koszt i zasady serwisowania i konserwacji urządzenia po gwarancji

 koszt materiałów eksploatacyjnych: wydajność oraz koszt bębna, tonera i developera

 zasady i ewentualny koszt skonfigurowania urządzenia oraz ewentualnego dodatkowego oprogramowania i przystosowania go do pracy w szkolnej sieci LAN (WiFi)

 ewentualny koszt dostarczenia kompletnego zestawu do siedziby szkoły

– zasady przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia dla nauczycieli (grupa około 20 osób).

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7.09.2016 r.

IV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sp8@oswiata-otwock.pl do dnia 19.08.2016 r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22.08 2016 r.,

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sp8otwock.superszkolna.pl

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sp8otwock.superszkolna.pl

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Korniluk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza w Otwocku pod numerem telefonu 22 7792522 oraz adresem email: sp8@oswiata-otwock.pl